ஓடுவதால அல்லது நடப்பதால உடல் எடை அதிகம் குறைகிறது?

ஓடுவதால அல்லது நடப்பதால உடல் எடை அதிகம் குறைகிறது?

January 13, 2017 0 By pcfjojo@gmail.com

ஓடுவதால  அல்லது நடப்பதால உடல் எடை அதிகம் குறைகிறது?